ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στόχος των εργαστηρίων είναι η ταυτόχρονη εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των εκπαιδευομένων.

Στο κέντρο μας λειτουργούν τα εξής εργαστήρια:

 

1.β. ΛΕΣΧΗ

Το τμήμα υποστήριξης στοχεύει:

Στην απόκτηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, στην ομαλή προσαρμογή τους στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ενθάρρυνση στην αυτονόμηση, στη δημιουργική απασχόληση-ψυχαγωγία.

 

1.γ. ΠΡΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στο Κέντρο μας λειτουργεί Πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Κέντρο Προεπαγγελματικής & Επαγγελματικής Κατάρτισης για άτομα με Αναπηρίες. Το ΚΕΚ ΜΈΡΙΜΝΑ υλοποιεί προγράμματα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στα πλαίσια των ΠΕΠ. Ειδικότερα το Μάρτιο του 2015 ολοκληρώθηκε Πρόγραμμα Κατάρτισης 33 νέων με Νοητική Υστέρηση σε 3 τομείς, της Κηπουρικής-Ανθοκομίας, της βιβλιοδεσίας και της Ξυλουργικής. Το πρόγραμμα εντάχθηκε στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Αξονας Προτεραιότητας 10, Πράξη 1 : Παρεμβάσεις Υπέρ Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) από Πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής & Επαγγελματικής Ενταξης Ατόμων με Αναπηρίες & απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.

Το Πρόγραμμα ΕΚΟ ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και οι 33 Νέοι με Ν.Υ. που καταρτίστηκαν, έφυγαν με τις καλύτερες εμπειρίες και γνώση από την συμμετοχή τους σε αυτό.

 

1.δ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο κέντρο μας λειτουργούν τα εξής τμήματα παράλληλων εμπλουτιστικών προγραμμάτων:

 


 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

2.α. ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Ασχολείται με την διάγνωση και αξιολόγηση νέων περιστατικών καθώς και με την συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη. Το επιστημονικό προσωπικό της Ιατροπαιδαγωγικής – Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας, που απαρτίζει το Κέντρο είναι το εξής:

Ψυχίατρος:

Το Κέντρο διαθέτει ειδικότητα Ψυχιάτρου / Παιδοψυχιάτρου με βασικό καθήκον την παρακολούθηση της ψυχικής υγείας των ωφελουμένων. Συνεργάζεται με την οικογένεια και με τον θεράποντα ιατρό του κάθε ωφελούμενου για τη ρύθμιση της ανάλογης φαρμακευτικής αγωγής. Ενημερώνεται δε σε τακτική βάση σχετικά με την ψυχιατρική παρακολούθηση του ωφελούμενου.

Ο Ψυχίατρος / Παιδοψυχίατρος μετέχει στην Επιστημονική Ομάδα και οργανώνει την Συμβουλευτική Γονέων (Σχολή Γονέων) και μετέχει σ’ αυτήν ενώ εισηγείται την εισαγωγή ή την απόρριψη ατόμων στο Κέντρο αιτιολογημένα. Τέλος, εκτελεί ατομικές συνεδρίες σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο με ωφελουμένους της ΜΕΡΙΜΝΑΣ.

Ψυχολόγοι:

Το Κέντρο μας διαθέτει Ψυχολόγους που αποτελούν μέλη της Ιατροπαιδαγωγικής Υπηρεσίας με καθήκοντα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την διερεύνηση κάθε αίτησης ένταξης στο Κέντρο μας, σμε συμμετέχοντας στην συνέντευξη με την οικογένεια και τους φροντιστές των ΑμεΑ που προσέρχονται.

Μεριμνά για την ψυχολογική υποστήριξη των ωφελουμένων και των οικογενειών τους, τηλεφωνικά ή επιτόπια όπου απαιτείται και εποπτεύει τις δραστηριότητες που προσφέρει το Κέντρο, με σκοπό την αξιολόγηση, σε συνεργασία με το προσωπικό, των δυνατοτήτων και των αναγκών των ωφελουμένων.

Ενημερώνεται από το προσωπικό, για την εξέλιξη των παιδιών ή για ενδεχόμενα προβλήματα.

Συνεργάζεται για την εύρεση αποτελεσματικών τρόπων και μεθόδων με σκοπό την επίλυσή τους και συμβουλεύει για βελτίωση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτών προς τους ωφελούμενους, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Κοινωνικοί Λειτουργοί:

Η ΜΕΡΙΜΝΑ διαθέτει 3 κοινωνικούς λειτουργούς τόσο σε πρωινή όσο και σε απογευματινή βάρδια. ΄Εργο του κοινωνικού λειτουργού είναι η λήψη κοινωνικού ιστορικού του κάθε ωφελουμένου που βρίσκεται στην δομή από γονείς ή φροντιστές τους αλλά και η επικοινωνία με τους γονείς και τους δικαστικούς συμπαραστάτες με στόχο την ενημέρωσή του για κάθε συμβάν.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί του ΜΕΡΙΜΝΑ συνεργάζονται με διαφόρους φορείς για θέματα που αφορούν τους ωφελουμένους του Κέντρου (Πρόνοια, ΟΑΕΔ, νοσοκομεία, κλπ) για διευθετήσεις θεμάτων που έχουν να κάνουν με τους ωφελούμενους του Κέντρου. Φροντίζουν για την συνοδεία τους σε εξόδους και εκδρομές και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.

Ειδικοί Παιδαγωγοί:

Στην ειδική παιδαγώγηση παρέχεται εκπαίδευση η οποία σχεδιάζεται με άξονα τις δυνατότητες του εκάστοτε εκπαιδευόμενου. Η συνήθης διαδικασία είναι η εκπόνηση εκπαιδευτικών στόχων μέσα από την καταγραφή και αξιοποίηση όλων των περιοχών λειτουργικών ικανοτήτων του κάθε μαθητή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες να οδηγηθεί στην κατάκτηση της όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητης διαβίωσης και στην ένταξη του στην ευρύτερη κοινωνία.

Κύρια εργασία του Ειδικού Παιδαγωγού είναι η δημιουργική απασχόληση του κάθε εκπαιδευόμενου και η αντιμετώπισή του ως ενεργό συμμέτοχο στη διαδικασία της μάθησης. Είναι σε θέση να εξακριβώνει τους αιτιολογικούς παράγοντες των συμπεριφορών που εμποδίζουν την παροχή πρόσβασης στη μάθηση, έτσι ώστε να αναπτύσσει παρέμβαση που θα είναι εμφανής   στην αιτιολογία της συμπεριφοράς. Πρώτιστος στόχος του Παιδαγωγού είναι η ανάπτυξη λειτουργικών ικανοτήτων του εκπαιδευόμενου καθώς επίσης και η απόκτηση κατάλληλων τρόπων να εκφράζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, να λύνει προβλήματα και να αντιμετωπίζει νέες καταστάσεις.

Στα προγράμματα της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης επεξεργάζονται οι τομείς:

  • Αυτοεξυπηρέτησης – Αυτοπροσδιορισμός – Ατομική Καθαριότητα
  • Ανάπτυξη Επικοινωνίας
  • Δημιουργική Απασχόληση
  • Κοινωνικοποίηση
  • Γνωστικό και Μαθησιακό Επίπεδο

Κατά τις περιόδους προετοιμασίας των Bazaar, ο Ειδικός Παιδαγωγός δημιουργεί μια ‘’Ομάδα Παραγωγής’’ , η οποία απαρτίζεται από παιδιά τα οποία εκτελούν απλές εργασίες συντελώντας έτσι στη δημιουργία κατασκευών οι οποίες εκτίθενται προς πώληση.

Εργοθεραπευτές:

Σκοπός του Εργοθεραπευτή είναι να αυξήσει στον μέγιστο βαθμό την καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου, να εξελίξει δεξιότητες και να παρεμποδίσει την απώλειά τους, έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να είναι αυτόνομο και να μπορεί να πάρει μέρος σε ασχολίες σημαντικές για εκείνον.

Λογοθεραπευτές:

Σκοπός του Λογοθεραπευτή είναι η πρόληψη, διάγνωση, καταπολέμηση διαταραχών του λόγου. Γλωσσική ανάπτυξη ή ακόμα και διορθωτική παρέμβαση, καθώς και αποκατάσταση αντιληπτικών, φωνολογικών, λεξικολογικών, εκφραστικών και άλλων διαταραχών του ατόμου το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα στην φωνή ή το λόγο.

 

2.β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

«Η ΜΕΡΙΜΝΑ» διαθέτει Διευθυντή, κάτοχο πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής είναι επιφορτισμένος με τις Δημόσιες Σχέσεις του Κέντρου ενώ είναι αρμόδιος για την επικοινωνία με Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, για την επίλυση θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με ρόλο εισηγητικό, παρέχοντας διευκρινίσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητάς του και εκτελεστικό των αποφάσεων του Δ.Σ. Αποτελεί δε τον συνδετικό κρίκο του Διοικητικού Συμβουλίου με τα υπόλοιπα τμήματα της Μέριμνας, συντονίζοντας τις εργασίες τους για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των εργασιών.

 

2.γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

«Η ΜΕΡΙΜΝΑ» διαθέτει άρτια οργανωμένη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία με οργανωμένο λογιστήριο. Το Κέντρο τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας και διαθέτει πλήρη μηχανογράφηση των λειτουργιών της που υποστηρίζεται από τα προγράμματα Business Λογιστική και Μισθοδοσία της εταιρίας EPSILON NET.

Οι οικονομικές καταστάσεις του Κέντρου υποβάλλονται και εγκρίνονται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τελούν στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Τη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία στελεχώνουν 3 άτομα, κάτοχοι πτυχίου Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ενώ σε αυτήν ανήκουν οργανογραμματικά και οι ρόλοι βοηθητικού προσωπικού όπως το προσωπικό καθαριότητας, οι οδηγοί, οι συνοδοί και ο τεχνίτης πολλαπλών ειδικοτήτων.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 (αρχείο pdf)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 (αρχείο pdf)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 (αρχείο pdf)

 


 

3. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

3.α. Κ.Δ.Η.Φ.

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο ατόμων με νοητική υστέρηση «Η Μέριμνα» έλαβε την άδεια λειτουργίας για «Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία», δυναμικότητας 50 ατόμων. Στόχος είναι η φροντίδα των ωφελουμένων, η δημιουργική τους απασχόληση και εργασία στο Κέντρο, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, η διεύρυνση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η απόκτηση ικανοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας και η διατήρηση της ψυχικής τους ισορροπίας.

Η λειτουργία του Κέντρου θα είναι 16 ώρες ημερησίως, από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 22:00 το βράδυ.

 

3.β. ΞΕΝΩΝΑΣ – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ

Στο Κέντρο λειτουργεί Ξενώνας (Οικοτροφείο) από Δευτέρα έως Παρασκευή μεσημέρι, με δυνατότητα φιλοξενίας 40 ατόμων, από διάφορες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας επί 24ώρου βάσεως. Στον Ξενώνα εκτός των κυρίως παροχών (ύπνος, σίτιση και υγιεινή), παρέχονται και απογευματινά ψυχαγωγικά – εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως: αθλητικές δραστηριότητες, κατασκευές-χειροτεχνίες, απογευματινές έξοδοι, προβολή ταινιών βίντεο, εκδρομές και οργάνωση εκδηλώσεων/εορτών για τους εκπαιδευόμενους.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *