Αρχείο κατηγορίας ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

Πρόσκληση – Προκήρυξη Θέσεως Διευθυντή/ντριας

 

 

 

Πάτρα,  14/09/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ

 

Για τη στελέχωση του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Ατόμων Με Νοητική Υστέρηση  ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’ και των δομών αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ενός έτους (δοκιμαστική περίοδος) με δυνατότητα ανανέωσης να υποβάλλουν αίτηση με δικαιολογητικά και Βιογραφικό Σημείωμα.

 • Θέση Διευθυντού /ντριας πλήρους απασχόλησης,  κάτοχο πτυχίου  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης   ( ΠΕ)  ημεδαπής  ή  τίτλου αλλοδαπής, αναγνωρισμένου  ως προς την ισοτιμία από τον  ΔΟΑΤΑΠ, κατά προτίμηση με προσόντα:
 • Διοικητική εργασιακή εμπειρία σε παρεμφερή θέση και ιδιαίτερα εμπειρία στον χώρο της Ειδικής Αγωγής.
 • Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Τομεακών Προγραμμάτων.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής. Περαιτέρω γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει εξειδίκευση σε σχετική επαγγελματική ή εκπαιδευτική ενασχόληση (σεμινάρια κλπ) και με δυνατότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του αντικειμένου, ως αυτές περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος διατίθεται στη Γραμματεία του Κέντρου.

Τυχόν πρόσθετα προσόντα και ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο Ίδρυμα θα εκτιμηθούν αναλόγως.
Μισθός ικανοποιητικός, ανώτερος του συμβατικού.

Σημειώνεται, ότι θα προτιμηθούν κατά προτεραιότητα όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε άτομα με νοητική αναπηρία.

Θα προηγηθεί συνέντευξη με τους ενδιαφερομένους.

Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε φωτοαντίγραφα) θα αποσταλούν ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση merimna.patras@yahoo.gr ή θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών, μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 08:00 – 13:00μ.μ. Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει παραληφθεί από το Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού με βάση την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ΕΕ 2016/679 GDPR, Νόμος 4579/2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 2610272988.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόσκληση – Προκήρυξη Θέσεως Διευθυντή/ντριας

    

 

 

 

Πάτρα,   14/02/2020

Αρ. πρωτ. .154

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ

 

Για τη στελέχωση του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Ατόμων Με Νοητική Υστέρηση  ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’ και των δομών αυτού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ενός έτους (δοκιμαστική περίοδος)  με δυνατότητα ανανέωσης να υποβάλλουν αίτηση με δικαιολογητικά και Βιογραφικό Σημείωμα.

 • Θέση Διευθυντού /ντριας πλήρους απασχόλησης,  κάτοχο πτυχίου  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης   ( ΠΕ)  ημεδαπής  ή  τίτλου αλλοδαπής, αναγνωρισμένου  ως προς την ισοτιμία από τον  ΔΟΑΤΑΠ, κατά προτίμηση με προσόντα:
 • Διοικητική εργασιακή εμπειρία σε παρεμφερή θέση και ιδιαίτερα εμπειρία στον χώρο της Ειδικής Αγωγής.
 • Εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Τομεακών Προγραμμάτων.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής. Περαιτέρω γνώση άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει εξειδίκευση σε σχετική επαγγελματική ή εκπαιδευτική ενασχόληση (σεμινάρια κλπ).

και με δυνατότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του αντικειμένου, ως αυτές περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό, ο οποίος διατίθεται στη Γραμματεία του Κέντρου.

Τυχόν πρόσθετα προσόντα και ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο Ίδρυμα θα εκτιμηθούν αναλόγως.

Σημειώνεται, ότι θα προτιμηθούν κατά προτεραιότητα όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε άτομα με νοητική αναπηρία.

Θα προηγηθεί συνέντευξη με τους ενδιαφερομένους.

Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα επικυρωμένα δικαιολογητικά- τίτλους σπουδών  θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών μέχρι  την Τρίτη    03 Μαρτίου 2020 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 08:00 – 14:00 . Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει παραληφθεί από το Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού με βάση την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ΕΕ 2016/679 GDPR, Νόμος 4579/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 261072988. Επίσης, η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Θ.Π.Κ. «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» www.merimna-patras.gr

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προκήρυξη Θέσεως Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού

 

Πάτρα, 14/11/2019

Αρ. πρωτ  1477

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ

 

Το Θ.Π.Κ. Πατρών «Η ΜΕΡΙΜΝΑ» προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1)  θέσης
Προϊσταμένου Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας,
  πλήρους απασχόλησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού,

Εμπειρία στον χώρο των ΑμεΑ

Πολύ καλή ή άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας . (Γνώση περισσότερων γλωσσών θα    συνεκτιμηθεί)

Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση τομεακών και κοινοτικών προγραμμάτων θα συνεκτιμηθεί.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, για την θέση που επιθυμούν να καταλάβουν :

 1. αίτηση,
 2. βιογραφικό σημείωμα,
 3. δικαιολογητικά ειδίκευσης για την αντίστοιχη θέση,
 4. τίτλους σπουδών ( πτυχία Π.Ε., Τ.Ε., από την Ελλάδα και χώρες του Εξωτερικού, τριετούς ή τετραετούς φοίτησης (κολέγια), τα οποία θα έχουν αναγνώριση είτε από τον  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  (Διαεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) είτε θα έχουν αναγνώριση από το Σ.Α.Ε.Π. (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων).
 1. άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, (άπαντες θα καταθέτουν οπωσδήποτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος η οποία θα έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αιρετών Περιφερειών και θα ισχύει για όλη την Ελληνική επικράτεια)
 2. αποδεικτικά προϋπηρεσίας και εργασιακής εμπειρίας
 3. επιθυμητό το πιστοποιητικό εκπαίδευσης ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης και τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία σε άτομα με αναπηρία
 4. κατά την κρίση τους πρόσθετα προσόντα συναφή με το αντικείμενο εργασίας τους.
 5. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης θα πρέπει να είναι επικυρωμένοι και μεταφρασμένοι στην Ελληνική Γλώσσα.
 • Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιολογητικά (σε φωτοαντίγραφα) θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών, μέχρι την 22/11/2019 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 08:00-14:00μ.μ. εντός κλειστού φακέλου, στον οποίον θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, η ένδειξη για την Προκήρυξη Θέσεως Προϊσταμένου /ης Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας. Επίσης μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
 1. Η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη, ως συμπληρωματικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων, ώστε οι υποψήφιοι να υποβληθούν σε σχετικές αξιολογήσεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων,
 2. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν ένα από τα αιτούμενα απαραίτητα τυπικά προσόντα αποκλείονται από την αξιολογική κατάταξη.
 3. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, θα κληθούν σε συνέντευξη στη οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο και η εργασιακή εμπειρία σε σχέση με την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, ενόψει της ιδιαιτερότητας και των αυξημένων απαιτήσεων του εργασιακού περιβάλλοντος.
 4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι, αρχικά, ορισμένου χρόνου επτάμηνης διάρκειας και θα καθορισθεί εντός του χρονικού πλαισίου από την 1η Δεκεμβρίου 2019 έως την 31η Ιουλίου 2020 με δυνατότητα μετατροπής της, μετά το ως άνω διάστημα, σε αορίστου χρόνου.
 5. Η προσφερόμενη εργασία θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως.
 6. Οι αποδοχές που θα καταβάλλονται θα καθορισθούν με την σύμβαση και θα γνωστοποιηθούν στον εργαζόμενο πριν την υπογραφή της.
 7. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο μισθωτό θα δύναται να ανατεθούν και έτερα καθήκοντα, συναφή ή μη συναφή με την ειδικότητά του, εντός του νομίμου και συμβατικού ωραρίου απασχόλησης, χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής.
 8. Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως την παρούσα προκήρυξη και όλους τους όρους αυτής καθώς και την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, παραιτούμενος οποιασδήποτε ένστασης κατά της παρούσας προκήρυξης.
 9. H παρούσα πρόσκληση – προκήρυξη δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί ή ανακληθεί χωρίς ο εκάστοτε υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΜΕΡΙΜΝΑ.
 10. Το ΜΕΡΙΜΝΑ με την παρούσα, δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη κρίση του και διακριτική του ευχέρεια η κατάρτιση ή μη των συμβάσεων.
 11. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2610-272988 & 2610221946 (εσωτ. 3)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610221946 και 261072988.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας

Γεωργία Κοκκίνου                              Θεοφάνης Μαγιώνος

Πρόσκληση – Προκήρυξη Θέσης Λογοθεραπευτή

Πρόσκληση – Προκήρυξη Θέσης Λογοθεραπευτή

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
«Η ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΛΣΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ, 263 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2610 272988 και 2610 221946
FAX: 2610 270636
E- Mail: merimna.patras@yahoo.gr
Website: www.merimna-patras.gr

Πάτρα, 9/12/2015
Αρ. πρωτ.: 1570

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ

Για τη στελέχωση των Δομών Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) που λειτουργούν αυτήν την εκπαιδευτική χρονιά στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο ‘Η ΜΕΡΙΜΝΑ’, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προσληφθούν με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (μέχρι 31 Ιουλίου 2016) να υποβάλλουν αίτηση με Βιογραφικό Σημείωμα και δικαιολογητικά Ειδίκευσης για την παρακάτω θέση.

Θέση Λογοθεραπευτή κάτοχος πτυχίου Λογοθεραπείας με άδεια άσκησης επαγγέλματος, για μερική απασχόληση (τετράωρη), δύο ημέρες την εβδομάδα σε απογευματινή βάρδια.

Σημειώνεται ότι θα προτιμηθούν όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε ΑμεΑ.
Θα προηγηθεί συνέντευξη με τους ενδιαφερόμενους.

Οι αιτήσεις με τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα δικαιολογητικά- τίτλους σπουδών θα κατατίθενται στην Γραμματεία του ΜΕΡΙΜΝΑ, στο Άλσος Γηροκομείου Πατρών μέχρι 23/12/2015 κάθε εργάσιμη μέρα και ώρες 09:00 – 13:00. Επίσης, μπορούν να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή που να έχει ταχυδρομηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα: 2610272988 και 2610221946.

Το Διοικητικό Συμβούλιο